ไม้บรรทัดของยมทูต Kotaro Isaka

ISBN:

Published:

Paperback

244 pages


Description

ไม้บรรทัดของยมทูต  by  Kotaro Isaka

ไม้บรรทัดของยมทูต by Kotaro Isaka
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 244 pages | ISBN: | 6.52 Mb

เรืองราวของยมฑูตหนุม ผูปรากฏตัวในวันฝนพรำ เพือชีชะตาชีวิตมนุษย ผลงานแนวแฟนตาซีพรอมไออุน ทีไดรับการสรางเปนภาพยนตรมาแลวผมชือชิบะ ถูกสงลงมายังโลกเพือประเมินความตายของมนุษยแคเขาตีสนิทเปาหมาย พบปะพูดคุยเลกนอยเพือเกบขอมูลกอนตัดสินใจ ‘รับไว’ หรือ ‘ปลอย’Moreเรื่องราวของยมฑูตหนุ่ม ผู้ปรากฏตัวในวันฝนพรำ เพื่อชี้ชะตาชีวิตมนุษย์ ผลงานแนวแฟนตาซีพร้อมไออุ่น ที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วผมชื่อชิบะ ถูกส่งลงมายังโลกเพื่อประเมินความตายของมนุษย์แค่เข้าตีสนิทเป้าหมาย พบปะพูดคุยเล็กน้อยเพื่อเก็บข้อมูลก่อนตัดสินใจ ‘รับไว้’ หรือ ‘ปล่อย’ ภายในเวลาเจ็ดวันงานง่ายแสนง่าย มีอิสระ แถมเหลือเวลาให้ยืนฟังเพลงในร้านซีดีโปรดส่วนเรื่องความตายของมนุษย์ใครจะอยู่หรือสิ้นใจไม่มีความหมายสักนิดเพราะสิ่งที่ยมฑูตอย่างพวกผมทำ...เป็นแค่หน้าที่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ไม้บรรทัดของยมทูต":


hmpress.reader100mbooke.club

©2014-2015 | DMCA | Contact us